ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРАТА „B.YOND INSTAGRAM GIVEAWAY“ („Играта“)

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В

ИГРАТА „B.YOND INSTAGRAM GIVEAWAY“ („Играта“)

Период: 12.10.2023 г. – 12.11.2023 г.

 

 1. Организатор

1.1 Играта се организира и осъществява от „Фикосота Фууд” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10 ЕИК: 127590277 (наричано по-долу за краткост „Организатор“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: https://byondsnack.com/promobg/. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на https://byondsnack.com/promobg/. Участниците поемат задължението да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е доброволно и не е обвързано с покупка.

 1. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 12.10.2023 г. и продължава до 23:59 часа на 12.11. 2023 г.

2.2. Играта се провежда единствено  на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

 1. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

3.2. Желаещите да участват в Играта следва да притежават свой публичен профил в Instagram.

 1. Механизъм за участие в Играта

4.1. В периода за провеждане на Играта, Организаторът ще публикува на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) постове и банери, свързани с Играта.

4.2. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

4.2.1. Да последва Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/);

4.2.2. Да качи в своя личен профил story / post / reel с рецепта, в която използва продукти B.Yond.

4.2.3. Сложи хаштаг #byondchallenge

4.3. С участието си в Играта всеки участник декларира, че както действията му, така и качените снимки, не нарушават права на трети страни.

4.4. Публикуваното от участниците съдържание под формата на коментари и снимки  следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и други подобни. Организаторът си запазва правото да премахва такива коментари.

4.5. Снимките, качени за участие в Играта, могат да бъдат предварително подложени на редактиране/обработка, състояща се единствено и само в изсветляване, засилване на контраста, намаляване на цветовата наситеност. Промени, състоящи се във фотомонтаж, използване на филтри и/или специални приложения, които отдалечават крайния резултат от истинността, не се допускат.

4.6. С изпълнение на горепосочените стъпки, участниците се включват в тегленето за наградата, описана в т. 5.1 от настоящите Правила.

 1. Награди

5.1. Награда 1) Кашон с продукти B.Yond и висококачествена термочаша

5.2. Награда 2) Кашон с продукти B.Yond и брандирана шапка

5.3 Награда 3) Кашон с продукти B.Yond и брандирана шапка

5.4. За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

5.5. Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или други замени.

 1. Теглене и обявяване на печелившите. Получаване на наградата.

6.1. Тегленето на печелившите ще се извърши след края на Играта, чрез специален софтуер, който на случаен принцип избира трима измежду всички участници, изпълнили коректно всички стъпки по т.4.2 от настоящите Правила. Тегленето ще се извърши на 13.11.2023 г.

6.2. Печелившият се обявява на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/).

6.3. Печелившият участник ще бъдат уведомен чрез лично съобщение в Instagram. Печелившият участник, в срок от 5 дни от получаването на съобщението, ще трябва да му отговори, като в отговора посочи на Организатора: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

6.4. В случай че спечелилият участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в петдневен срок, както е описано в т. 6.3 или не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България, или участникът не е намерен на предоставения адрес, или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелилия участник в Играта ще бъде прекратено, Организаторът ще извърши ново теглене по реда, посочен в настоящите Правила.

6.5. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, в срок до 20 работни дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската компания ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.6. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено от него, с нотариално заверено пълномощно, друго лице

 1. Ограничения на отговорността.Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) и възможността за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Играта.

7.2.  Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за предявени претенции, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра.

7.6 . Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.7. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са обвързващи. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране отговорността му.

7.8. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.9. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 1. Прекратяване на Играта

8.1 . Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Играта се обявява на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) , с което участието на лицата се прекратява автоматично.

 1. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на Играта е администратор на личните данни, които се предоставят при участие в Играта. Информация по отношение на обработването на лични данни, Организаторът предоставя чрез Политиката за поверителност за конкретната игра, представляваща Приложение № 1 към настоящите Правила.

9.2. С извършването на стъпките в т.4.2. участникът гарантира, че е запознат с Политиката за поверителност и се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на Играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, потребителското му име в Instagram ще бъде споделено в стори в профила на B.Yond.

9.3. Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора. Всички данни са защитени с конкретни технически и организационни мерки.

9.4. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на https://byondsnack.com/promobg/.

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

 1. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Играта Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

10.3. Тази игра не се администрира, подпомага или спонсорира от Instagram по никакъв начин.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Политика за поверителност

 

Настоящата Политика за поверителност описва вида на личните данни, които „Фикосота Фууд” ЕАД (по-надолу за краткост „Фикосота“ и/или „Администратор“ и/или „Ние“)  в качеството си на администратор на лични данни събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни.

Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.

 

Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика e всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

 „Администратор“ по смисъла на тази политика означава юридическото лице, което е определи целите и средствата за обработване на лични данни, респ. това е Фикосота.

“Обработване на лични данни” на Клиент е всяка операция с данни на клиента, в това число събиране, записване, структуриране, съхранение, промяна, използване, унищожаване и др. на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор. В конкретната кампания се допускат лица, които са навършили 18г.

Какви Ваши лични данни обработваме?

 

За целите на регистрация в кампанията не изискваме конкретни категории Ваши лични данни. Нужно е единствено да следвате стъпките, описани в т.4 от Правилата.

 

Ако сте печеливш участник и в зависимост от вида на наградата, личните данни, които можем да събирам и обработим във връзка с предоставянето на наградите са:

 • Имена – данните са ни нужни за целите на идентификация, доставка и/или изпълнение на нормативни задължения ;
 • Адрес за доставка – данните са ни нужни за целите на доставка;
 • Телефон – данните са ни нужни за целите на доставка;

 

Отказът за предоставяне на личните данни или отказът от разрешение за обработване на данните, прави невъзможно организирането и провеждането на промоционалната кампания, участието в  нея, както и получаването на наградата.

Администраторът на данни не взима решения, основаващи се единствено на автоматичната обработка на данните на участниците в промоционалната кампанията, включително чрез профилиране.

 

Ако за целите на получаване на наградата, ни предоставите данни на трето лице, ще изискаме от Вас и негов електронен адрес, на който ще се свържем с него за потвърждаването им.

За какви цели и на какво основание и обработваме Вашите лични данни?

Правното основание за обработване на данните за при участие в нашите промоционални игри е необходимостта от сключването или изпълнението на договор, по който Вие сте страна (договора, по силата на който се предоставя достъп до услугата, вкл. чрез приемане на официалните правила, респ. общи условия) или нашите легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, както е описано по-долу.

 

В други случаи е възможно да обработваме данните Ви с цел спазване наше законово задължение или въз основа на изрично и недвусмислено съгласие (за целите на ремаркетиране, когато такова се извършва), както следва:

 

  Цел Правно основание
1. Извършване на действия по заявяване на участие в провежданата промоционалната игра, регистрация в нея и приемане на условията й. (със следване на стъпките описани по-горе) Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

2. Ефективно да проведем и да администрираме промоционалната игра, в тази връзка да:

–          комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш участник, след като Ви верифицираме;

–          да Ви изпратим и/или предоставим лично наградата, предмет на промоционалната игра.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.
3. За установяване на самоличността Ви.

 

* Можем да обявим в сайта печелившите участници. Ако и когато е възможно ще анонимизираме данните, което води до липсата на корелация с печелившия участник, респ. не съществува операция по обработване на лични данни.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

4. Да изпълним свои нормативни задължения като заплащане на данък върху предоставените награди на печелившите участници в промоционалните игри, съгласно ЗДДФЛ чрез събирането и обработването на ЕГН, ако и когато това е приложимо (в зависимост от стойността на наградата).

 

Също така, да изпълним свои задължения, свързани с предоставяне на информация и документация на надзорни органи и регулатори.

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.
5. Отговаряне на подадени от Вас молби, сигнали, жалби, предложения, включително при получаването на цялостна обратна връзка.

 

Както и за защита на наши права и законни интереси, свързани със съдебни и/или административни производства.

 

 

Обработването е необходимо за целите на легитимния интерес на Администратора.

Обработване е и във Ваш интерес, доколкото без него би невъзможен (доколкото става дума за обработването на данни при молби и искания) отговора на съответното Вашето искане.

6. Изпращане на информация по ел.път, свързана с нашите нови и актуални предложения. Обработването се извършва въз основа на Вашето ясното и недвусмислено съгласие за обработване на личните данни за посочените цели, свързани с маркетиране.

 

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

Кой има достъп до Вашата информация?

Фикосота зачита и пази поверителността на Вашите лични данни.

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

 

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;
 • Социални медии като Instagram, Facebook, без които кампанията би била невъзможна;
 • Маркетинг агенции;
 • Счетоводители и/или юристи;
 • Доставчици, които предоставят куриерски услуги;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

 

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и допустимите. Администраторът гарантира, че всички трети страни, пред които личните данни са доброволно разкрити, носят отговорност за поверителността и сигурността на данните в съответствие с настоящата информация, сключения с тях договор и приложимото законодателство.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе. Срокът за съхранение е между 1 /една/ и 5 /пет/ години от приключването на кампанията, в зависимост от това дали спечелената награда е под или над 100 лв. и следва да декларираме данък, съгласно ЗДДФЛ. Въпреки това, срокът може да бъде удължен, ако закон изисква това от нас или в случай на съдебен или друг вид спор – в този случай, е възможно да запазим личните Ви данни до окончателното му решаване.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, когато същите са приложими, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, които Фикосота обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на dpo@ficosota.com. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване. Срокът може да бъде удължен при наличие на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с допълнителен период от 2 месеца.

При упражняване на някое от описаните по-горе права, Администраторът на данни ще извърши идентификация с цел осигуряване на сигурност на участниците. В някои случаи, участниците не могат да бъдат идентифицирани, въз основа на данните, предоставени в заявлението. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като участник, Администраторът може да поиска допълнителни данни за идентификация и ако такава е невъзможна или данните не се предоставят, то може да не изпълни искането на този участник.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

В случай, че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:

гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10

За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати:

Йордан Чолаков

dpo@ficosota.com.

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В

ИГРАТА „B.YOND INSTAGRAM GIVEAWAY“ („Играта“)

Период: 02.09.2023 г. – 03.09.2023 г.

 

 1. Организатор

1.1 Играта се организира и осъществява от „Фикосота Фууд” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10 ЕИК: 127590277 (наричано по-долу за краткост „Организатор“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: https://byondsnack.com/promobg/. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на https://byondsnack.com/promobg/. Участниците поемат задължението да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е доброволно и не е обвързано с покупка.

 1. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 02.09.2023 г. и продължава до 23:59 часа на 03.09. 2023 г.

2.2. Играта се провежда единствено  на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

 1. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

3.2. Желаещите да участват в Играта следва да притежават свой публичен профил в Instagram.

 1. Механизъм за участие в Играта

4.1. В периода за провеждане на Играта, Организаторът ще публикува на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) постове и банери, свързани с Играта.

4.2. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

4.2.1. Да последва Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/);

4.2.2. Да качи в своя личен профил story със снимка от зоната на B.Yond на събитието и да отбележи (тагне) Instagram профила на B.Yond – @b.yond_bulgaria.

4.3. С участието си в Играта всеки участник декларира, че както действията му, така и качените снимки, не нарушават права на трети страни.

4.4. Публикуваното от участниците съдържание под формата на коментари и снимки  следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и други подобни. Организаторът си запазва правото да премахва такива коментари.

4.5. Снимките, качени за участие в Играта, могат да бъдат предварително подложени на редактиране/обработка, състояща се единствено и само в изсветляване, засилване на контраста, намаляване на цветовата наситеност. Промени, състоящи се във фотомонтаж, използване на филтри и/или специални приложения, които отдалечават крайния резултат от истинността, не се допускат.

4.6. С изпълнение на горепосочените стъпки, участниците се включват в тегленето за наградата, описана в т. 5.1 от настоящите Правила.

 1. Награди

5.1. Наградата в Играта е бутилка за вода JACK WOLFSKIN.

5.2. За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

5.3. Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или други замени.

 1. Теглене и обявяване на печелившите. Получаване на наградата.

6.1. Тегленето на печеливш ще се извърши след края на Играта, чрез специален софтуер, който на случаен принцип избира един измежду всички участници, изпълнили коректно всички стъпки по т.4.2 от настоящите Правила. Тегленето ще се извърши на 04.09.2023 г.

6.2. Печелившият се обявява на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/).

6.3. Печелившият участник ще бъдат уведомен чрез лично съобщение в Instagram. Печелившият участник, в срок от 5 дни от получаването на съобщението, ще трябва да му отговори, като в отговора посочи на Организатора: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

6.4. В случай че спечелилият участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в петдневен срок, както е описано в т. 6.3 или не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България, или участникът не е намерен на предоставения адрес, или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелилия участник в Играта ще бъде прекратено, Организаторът ще извърши ново теглене по реда, посочен в настоящите Правила.

6.5. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, в срок до 20 работни дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската компания ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.6. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено от него, с нотариално заверено пълномощно, друго лице

 1. Ограничения на отговорността.Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) и възможността за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Играта.

7.2.  Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за предявени претенции, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра.

7.6 . Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.7. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са обвързващи. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране отговорността му.

7.8. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.9. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 1. Прекратяване на Играта

8.1 . Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Играта се обявява на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) , с което участието на лицата се прекратява автоматично.

 1. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на Играта е администратор на личните данни, които се предоставят при участие в Играта. Информация по отношение на обработването на лични данни, Организаторът предоставя чрез Политиката за поверителност за конкретната игра, представляваща Приложение № 1 към настоящите Правила.

9.2. С извършването на стъпките в т.4.2. участникът гарантира, че е запознат с Политиката за поверителност и се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на Играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, потребителското му име в Instagram ще бъде споделено в стори в профила на B.Yond.

9.3. Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора. Всички данни са защитени с конкретни технически и организационни мерки.

9.4. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на https://byondsnack.com/promobg/.

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

 1. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Играта Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

10.3. Тази игра не се администрира, подпомага или спонсорира от Instagram по никакъв начин.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Политика за поверителност

 

Настоящата Политика за поверителност описва вида на личните данни, които „Фикосота Фууд” ЕАД (по-надолу за краткост „Фикосота“ и/или „Администратор“ и/или „Ние“)  в качеството си на администратор на лични данни събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни.

Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.

 

Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика e всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

 „Администратор“ по смисъла на тази политика означава юридическото лице, което е определи целите и средствата за обработване на лични данни, респ. това е Фикосота.

“Обработване на лични данни” на Клиент е всяка операция с данни на клиента, в това число събиране, записване, структуриране, съхранение, промяна, използване, унищожаване и др. на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор. В конкретната кампания се допускат лица, които са навършили 18г.

Какви Ваши лични данни обработваме?

 

За целите на регистрация в кампанията не изискваме конкретни категории Ваши лични данни. Нужно е единствено да следвате стъпките, описани в т.4 от Правилата.

 

Ако сте печеливш участник и в зависимост от вида на наградата, личните данни, които можем да събирам и обработим във връзка с предоставянето на наградите са:

 • Имена – данните са ни нужни за целите на идентификация, доставка и/или изпълнение на нормативни задължения ;
 • Адрес за доставка – данните са ни нужни за целите на доставка;
 • Телефон – данните са ни нужни за целите на доставка;

 

Отказът за предоставяне на личните данни или отказът от разрешение за обработване на данните, прави невъзможно организирането и провеждането на промоционалната кампания, участието в  нея, както и получаването на наградата.

Администраторът на данни не взима решения, основаващи се единствено на автоматичната обработка на данните на участниците в промоционалната кампанията, включително чрез профилиране.

 

Ако за целите на получаване на наградата, ни предоставите данни на трето лице, ще изискаме от Вас и негов електронен адрес, на който ще се свържем с него за потвърждаването им.

За какви цели и на какво основание и обработваме Вашите лични данни?

Правното основание за обработване на данните за при участие в нашите промоционални игри е необходимостта от сключването или изпълнението на договор, по който Вие сте страна (договора, по силата на който се предоставя достъп до услугата, вкл. чрез приемане на официалните правила, респ. общи условия) или нашите легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, както е описано по-долу.

 

В други случаи е възможно да обработваме данните Ви с цел спазване наше законово задължение или въз основа на изрично и недвусмислено съгласие (за целите на ремаркетиране, когато такова се извършва), както следва:

 

  Цел Правно основание
1. Извършване на действия по заявяване на участие в провежданата промоционалната игра, регистрация в нея и приемане на условията й. (със следване на стъпките описани по-горе) Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

2. Ефективно да проведем и да администрираме промоционалната игра, в тази връзка да:

–          комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш участник, след като Ви верифицираме;

–          да Ви изпратим и/или предоставим лично наградата, предмет на промоционалната игра.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.
3. За установяване на самоличността Ви.

 

* Можем да обявим в сайта печелившите участници. Ако и когато е възможно ще анонимизираме данните, което води до липсата на корелация с печелившия участник, респ. не съществува операция по обработване на лични данни.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

4. Да изпълним свои нормативни задължения като заплащане на данък върху предоставените награди на печелившите участници в промоционалните игри, съгласно ЗДДФЛ чрез събирането и обработването на ЕГН, ако и когато това е приложимо (в зависимост от стойността на наградата).

 

Също така, да изпълним свои задължения, свързани с предоставяне на информация и документация на надзорни органи и регулатори.

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.
5. Отговаряне на подадени от Вас молби, сигнали, жалби, предложения, включително при получаването на цялостна обратна връзка.

 

Както и за защита на наши права и законни интереси, свързани със съдебни и/или административни производства.

 

 

Обработването е необходимо за целите на легитимния интерес на Администратора.

Обработване е и във Ваш интерес, доколкото без него би невъзможен (доколкото става дума за обработването на данни при молби и искания) отговора на съответното Вашето искане.

6. Изпращане на информация по ел.път, свързана с нашите нови и актуални предложения. Обработването се извършва въз основа на Вашето ясното и недвусмислено съгласие за обработване на личните данни за посочените цели, свързани с маркетиране.

 

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

Кой има достъп до Вашата информация?

Фикосота зачита и пази поверителността на Вашите лични данни.

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

 

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;
 • Социални медии като Instagram, Facebook, без които кампанията би била невъзможна;
 • Маркетинг агенции;
 • Счетоводители и/или юристи;
 • Доставчици, които предоставят куриерски услуги;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

 

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и допустимите. Администраторът гарантира, че всички трети страни, пред които личните данни са доброволно разкрити, носят отговорност за поверителността и сигурността на данните в съответствие с настоящата информация, сключения с тях договор и приложимото законодателство.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе. Срокът за съхранение е между 1 /една/ и 5 /пет/ години от приключването на кампанията, в зависимост от това дали спечелената награда е под или над 100 лв. и следва да декларираме данък, съгласно ЗДДФЛ. Въпреки това, срокът може да бъде удължен, ако закон изисква това от нас или в случай на съдебен или друг вид спор – в този случай, е възможно да запазим личните Ви данни до окончателното му решаване.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, когато същите са приложими, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, които Фикосота обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на dpo@ficosota.com. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване. Срокът може да бъде удължен при наличие на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с допълнителен период от 2 месеца.

При упражняване на някое от описаните по-горе права, Администраторът на данни ще извърши идентификация с цел осигуряване на сигурност на участниците. В някои случаи, участниците не могат да бъдат идентифицирани, въз основа на данните, предоставени в заявлението. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като участник, Администраторът може да поиска допълнителни данни за идентификация и ако такава е невъзможна или данните не се предоставят, то може да не изпълни искането на този участник.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

В случай, че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:

гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10

За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати:

Йордан Чолаков

dpo@ficosota.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В

ИГРАТА „B.YOND INSTAGRAM GIVEAWAY“ („Играта“)

Период: 03.06.2023 г. – 04.06.2023 г.

 

 1. Организатор

1.1 Играта се организира и осъществява от „Фикосота Фууд” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10 ЕИК: 127590277 (наричано по-долу за краткост „Организатор“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: https://byondsnack.com/promobg/. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на https://byondsnack.com/promobg/. Участниците поемат задължението да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е доброволно и не е обвързано с покупка.

 1. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 03.06.2023 г. и продължава до 23:59 часа на 04.06. 2023 г.

2.2. Играта се провежда единствено  на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

 1. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

3.2. Желаещите да участват в Играта следва да притежават свой публичен профил в Instagram.

 1. Механизъм за участие в Играта

4.1. В периода за провеждане на Играта, Организаторът ще публикува на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) постове и банери, свързани с Играта.

4.2. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

4.2.1. Да последва Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/);

4.2.2. Да качи в своя личен профил story със снимка от зоната на B.Yond на събитието и да отбележи (тагне) Instagram профила на B.Yond – @b.yond_bulgaria.

4.3. С участието си в Играта всеки участник декларира, че както действията му, така и качените снимки, не нарушават права на трети страни.

4.4. Публикуваното от участниците съдържание под формата на коментари и снимки  следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и други подобни. Организаторът си запазва правото да премахва такива коментари.

4.5. Снимките, качени за участие в Играта, могат да бъдат предварително подложени на редактиране/обработка, състояща се единствено и само в изсветляване, засилване на контраста, намаляване на цветовата наситеност. Промени, състоящи се във фотомонтаж, използване на филтри и/или специални приложения, които отдалечават крайния резултат от истинността, не се допускат.

4.6. С изпълнение на горепосочените стъпки, участниците се включват в тегленето за наградата, описана в т. 5.1 от настоящите Правила.

 1. Награди

5.1. Наградата в Играта е раница HELLY HANSEN STOCKHOLM.

5.2. За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

5.3. Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или други замени.

 1. Теглене и обявяване на печелившите. Получаване на наградата.

6.1. Тегленето на печеливш ще се извърши след края на Играта, чрез специален софтуер, който на случаен принцип избира един измежду всички участници, изпълнили коректно всички стъпки по т.4.2 от настоящите Правила. Тегленето ще се извърши на 15.05.2023 г.

6.2. Печелившият се обявява на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/).

6.3. Печелившият участник ще бъдат уведомен чрез лично съобщение в Instagram. Печелившият участник, в срок от 5 дни от получаването на съобщението, ще трябва да му отговори, като в отговора посочи на Организатора: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

6.4. В случай че спечелилият участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в петдневен срок, както е описано в т. 6.3 или не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България, или участникът не е намерен на предоставения адрес, или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелилия участник в Играта ще бъде прекратено, Организаторът ще извърши ново теглене по реда, посочен в настоящите Правила.

6.5. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, в срок до 20 работни дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската компания ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.6. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено от него, с нотариално заверено пълномощно, друго лице

 1. Ограничения на отговорността.Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) и възможността за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Играта.

7.2.  Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за предявени претенции, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра.

7.6 . Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.7. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са обвързващи. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране отговорността му.

7.8. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.9. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 1. Прекратяване на Играта

8.1 . Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Играта се обявява на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) , с което участието на лицата се прекратява автоматично.

 1. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на Играта е администратор на личните данни, които се предоставят при участие в Играта. Информация по отношение на обработването на лични данни, Организаторът предоставя чрез Политиката за поверителност за конкретната игра, представляваща Приложение № 1 към настоящите Правила.

9.2. С извършването на стъпките в т.4.2. участникът гарантира, че е запознат с Политиката за поверителност и се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на Играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, потребителското му име в Instagram ще бъде споделено в стори в профила на B.Yond.

9.3. Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора. Всички данни са защитени с конкретни технически и организационни мерки.

9.4. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на https://byondsnack.com/promobg/.

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

 1. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Играта Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

10.3. Тази игра не се администрира, подпомага или спонсорира от Instagram по никакъв начин.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Политика за поверителност

 

Настоящата Политика за поверителност описва вида на личните данни, които „Фикосота Фууд” ЕАД (по-надолу за краткост „Фикосота“ и/или „Администратор“ и/или „Ние“)  в качеството си на администратор на лични данни събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни.

Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.

 

Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика e всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

 „Администратор“ по смисъла на тази политика означава юридическото лице, което е определи целите и средствата за обработване на лични данни, респ. това е Фикосота.

“Обработване на лични данни” на Клиент е всяка операция с данни на клиента, в това число събиране, записване, структуриране, съхранение, промяна, използване, унищожаване и др. на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор. В конкретната кампания се допускат лица, които са навършили 18г.

Какви Ваши лични данни обработваме?

 

За целите на регистрация в кампанията не изискваме конкретни категории Ваши лични данни. Нужно е единствено да следвате стъпките, описани в т.4 от Правилата.

 

Ако сте печеливш участник и в зависимост от вида на наградата, личните данни, които можем да събирам и обработим във връзка с предоставянето на наградите са:

 • Имена – данните са ни нужни за целите на идентификация, доставка и/или изпълнение на нормативни задължения ;
 • Адрес за доставка – данните са ни нужни за целите на доставка;
 • Телефон – данните са ни нужни за целите на доставка;

 

Отказът за предоставяне на личните данни или отказът от разрешение за обработване на данните, прави невъзможно организирането и провеждането на промоционалната кампания, участието в  нея, както и получаването на наградата.

Администраторът на данни не взима решения, основаващи се единствено на автоматичната обработка на данните на участниците в промоционалната кампанията, включително чрез профилиране.

 

Ако за целите на получаване на наградата, ни предоставите данни на трето лице, ще изискаме от Вас и негов електронен адрес, на който ще се свържем с него за потвърждаването им.

За какви цели и на какво основание и обработваме Вашите лични данни?

Правното основание за обработване на данните за при участие в нашите промоционални игри е необходимостта от сключването или изпълнението на договор, по който Вие сте страна (договора, по силата на който се предоставя достъп до услугата, вкл. чрез приемане на официалните правила, респ. общи условия) или нашите легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, както е описано по-долу.

 

В други случаи е възможно да обработваме данните Ви с цел спазване наше законово задължение или въз основа на изрично и недвусмислено съгласие (за целите на ремаркетиране, когато такова се извършва), както следва:

 

  Цел Правно основание
1. Извършване на действия по заявяване на участие в провежданата промоционалната игра, регистрация в нея и приемане на условията й. (със следване на стъпките описани по-горе) Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

2. Ефективно да проведем и да администрираме промоционалната игра, в тази връзка да:

–          комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш участник, след като Ви верифицираме;

–          да Ви изпратим и/или предоставим лично наградата, предмет на промоционалната игра.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.
3. За установяване на самоличността Ви.

 

* Можем да обявим в сайта печелившите участници. Ако и когато е възможно ще анонимизираме данните, което води до липсата на корелация с печелившия участник, респ. не съществува операция по обработване на лични данни.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

4. Да изпълним свои нормативни задължения като заплащане на данък върху предоставените награди на печелившите участници в промоционалните игри, съгласно ЗДДФЛ чрез събирането и обработването на ЕГН, ако и когато това е приложимо (в зависимост от стойността на наградата).

 

Също така, да изпълним свои задължения, свързани с предоставяне на информация и документация на надзорни органи и регулатори.

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.
5. Отговаряне на подадени от Вас молби, сигнали, жалби, предложения, включително при получаването на цялостна обратна връзка.

 

Както и за защита на наши права и законни интереси, свързани със съдебни и/или административни производства.

 

 

Обработването е необходимо за целите на легитимния интерес на Администратора.

Обработване е и във Ваш интерес, доколкото без него би невъзможен (доколкото става дума за обработването на данни при молби и искания) отговора на съответното Вашето искане.

6. Изпращане на информация по ел.път, свързана с нашите нови и актуални предложения. Обработването се извършва въз основа на Вашето ясното и недвусмислено съгласие за обработване на личните данни за посочените цели, свързани с маркетиране.

 

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

Кой има достъп до Вашата информация?

Фикосота зачита и пази поверителността на Вашите лични данни.

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

 

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;
 • Социални медии като Instagram, Facebook, без които кампанията би била невъзможна;
 • Маркетинг агенции;
 • Счетоводители и/или юристи;
 • Доставчици, които предоставят куриерски услуги;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

 

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и допустимите. Администраторът гарантира, че всички трети страни, пред които личните данни са доброволно разкрити, носят отговорност за поверителността и сигурността на данните в съответствие с настоящата информация, сключения с тях договор и приложимото законодателство.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе. Срокът за съхранение е между 1 /една/ и 5 /пет/ години от приключването на кампанията, в зависимост от това дали спечелената награда е под или над 100 лв. и следва да декларираме данък, съгласно ЗДДФЛ. Въпреки това, срокът може да бъде удължен, ако закон изисква това от нас или в случай на съдебен или друг вид спор – в този случай, е възможно да запазим личните Ви данни до окончателното му решаване.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, когато същите са приложими, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, които Фикосота обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на dpo@ficosota.com. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване. Срокът може да бъде удължен при наличие на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с допълнителен период от 2 месеца.

При упражняване на някое от описаните по-горе права, Администраторът на данни ще извърши идентификация с цел осигуряване на сигурност на участниците. В някои случаи, участниците не могат да бъдат идентифицирани, въз основа на данните, предоставени в заявлението. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като участник, Администраторът може да поиска допълнителни данни за идентификация и ако такава е невъзможна или данните не се предоставят, то може да не изпълни искането на този участник.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

В случай, че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:

гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10

За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати:

Йордан Чолаков

dpo@ficosota.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В

ИГРАТА „B.YOND INSTAGRAM GIVEAWAY“ („Играта“)

Период: 13.05.2023 г. – 14.05.2023 г.

 

 1. Организатор

1.1 Играта се организира и осъществява от „Фикосота Фууд” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10 ЕИК: 127590277 (наричано по-долу за краткост „Организатор“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: https://byondsnack.com/promobg/. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на https://byondsnack.com/promobg/. Участниците поемат задължението да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е доброволно и не е обвързано с покупка.

 1. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 13.05.2023 г. и продължава до 23:59 часа на 14.05. 2023 г.

2.2. Играта се провежда единствено  на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

 1. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

3.2. Желаещите да участват в Играта следва да притежават свой публичен профил в Instagram.

 1. Механизъм за участие в Играта

4.1. В периода за провеждане на Играта, Организаторът ще публикува на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) постове и банери, свързани с Играта.

4.2. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

4.2.1. Да последва Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/);

4.2.2. Да качи в своя личен профил story със снимка от зоната на B.Yond на събитието и да отбележи (тагне) Instagram профила на B.Yond – @b.yond_bulgaria.

4.3. С участието си в Играта всеки участник декларира, че както действията му, така и качените снимки, не нарушават права на трети страни.

4.4. Публикуваното от участниците съдържание под формата на коментари и снимки  следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и други подобни. Организаторът си запазва правото да премахва такива коментари.

4.5. Снимките, качени за участие в Играта, могат да бъдат предварително подложени на редактиране/обработка, състояща се единствено и само в изсветляване, засилване на контраста, намаляване на цветовата наситеност. Промени, състоящи се във фотомонтаж, използване на филтри и/или специални приложения, които отдалечават крайния резултат от истинността, не се допускат.

4.6. С изпълнение на горепосочените стъпки, участниците се включват в тегленето за наградата, описана в т. 5.1 от настоящите Правила.

 1. Награди

5.1. Наградата в Играта е раница HELLY HANSEN STOCKHOLM.

5.2. За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

5.3. Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или други замени.

 1. Теглене и обявяване на печелившите. Получаване на наградата.

6.1. Тегленето на печеливш ще се извърши след края на Играта, чрез специален софтуер, който на случаен принцип избира един измежду всички участници, изпълнили коректно всички стъпки по т.4.2 от настоящите Правила. Тегленето ще се извърши на 15.05.2023 г.

6.2. Печелившият се обявява на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/).

6.3. Печелившият участник ще бъдат уведомен чрез лично съобщение в Instagram. Печелившият участник, в срок от 5 дни от получаването на съобщението, ще трябва да му отговори, като в отговора посочи на Организатора: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

6.4. В случай че спечелилият участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в петдневен срок, както е описано в т. 6.3 или не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България, или участникът не е намерен на предоставения адрес, или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелилия участник в Играта ще бъде прекратено, Организаторът ще извърши ново теглене по реда, посочен в настоящите Правила.

6.5. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, в срок до 20 работни дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската компания ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.6. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено от него, с нотариално заверено пълномощно, друго лице

 1. Ограничения на отговорността.Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) и възможността за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Играта.

7.2.  Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за предявени претенции, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра.

7.6 . Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.7. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са обвързващи. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране отговорността му.

7.8. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.9. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 1. Прекратяване на Играта

8.1 . Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Играта се обявява на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) , с което участието на лицата се прекратява автоматично.

 1. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на Играта е администратор на личните данни, които се предоставят при участие в Играта. Информация по отношение на обработването на лични данни, Организаторът предоставя чрез Политиката за поверителност за конкретната игра, представляваща Приложение № 1 към настоящите Правила.

9.2. С извършването на стъпките в т.4.2. участникът гарантира, че е запознат с Политиката за поверителност и се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на Играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, потребителското му име в Instagram ще бъде споделено в стори в профила на B.Yond.

9.3. Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора. Всички данни са защитени с конкретни технически и организационни мерки.

9.4. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на https://byondsnack.com/promobg/.

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

 1. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Играта Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

10.3. Тази игра не се администрира, подпомага или спонсорира от Instagram по никакъв начин.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Политика за поверителност

 

Настоящата Политика за поверителност описва вида на личните данни, които „Фикосота Фууд” ЕАД (по-надолу за краткост „Фикосота“ и/или „Администратор“ и/или „Ние“)  в качеството си на администратор на лични данни събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни.

Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.

 

Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика e всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

 „Администратор“ по смисъла на тази политика означава юридическото лице, което е определи целите и средствата за обработване на лични данни, респ. това е Фикосота.

“Обработване на лични данни” на Клиент е всяка операция с данни на клиента, в това число събиране, записване, структуриране, съхранение, промяна, използване, унищожаване и др. на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор. В конкретната кампания се допускат лица, които са навършили 18г.

Какви Ваши лични данни обработваме?

 

За целите на регистрация в кампанията не изискваме конкретни категории Ваши лични данни. Нужно е единствено да следвате стъпките, описани в т.4 от Правилата.

 

Ако сте печеливш участник и в зависимост от вида на наградата, личните данни, които можем да събирам и обработим във връзка с предоставянето на наградите са:

 • Имена – данните са ни нужни за целите на идентификация, доставка и/или изпълнение на нормативни задължения ;
 • Адрес за доставка – данните са ни нужни за целите на доставка;
 • Телефон – данните са ни нужни за целите на доставка;

 

Отказът за предоставяне на личните данни или отказът от разрешение за обработване на данните, прави невъзможно организирането и провеждането на промоционалната кампания, участието в  нея, както и получаването на наградата.

Администраторът на данни не взима решения, основаващи се единствено на автоматичната обработка на данните на участниците в промоционалната кампанията, включително чрез профилиране.

 

Ако за целите на получаване на наградата, ни предоставите данни на трето лице, ще изискаме от Вас и негов електронен адрес, на който ще се свържем с него за потвърждаването им.

За какви цели и на какво основание и обработваме Вашите лични данни?

Правното основание за обработване на данните за при участие в нашите промоционални игри е необходимостта от сключването или изпълнението на договор, по който Вие сте страна (договора, по силата на който се предоставя достъп до услугата, вкл. чрез приемане на официалните правила, респ. общи условия) или нашите легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, както е описано по-долу.

 

В други случаи е възможно да обработваме данните Ви с цел спазване наше законово задължение или въз основа на изрично и недвусмислено съгласие (за целите на ремаркетиране, когато такова се извършва), както следва:

 

  Цел Правно основание
1. Извършване на действия по заявяване на участие в провежданата промоционалната игра, регистрация в нея и приемане на условията й. (със следване на стъпките описани по-горе) Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

2. Ефективно да проведем и да администрираме промоционалната игра, в тази връзка да:

–          комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш участник, след като Ви верифицираме;

–          да Ви изпратим и/или предоставим лично наградата, предмет на промоционалната игра.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.
3. За установяване на самоличността Ви.

 

* Можем да обявим в сайта печелившите участници. Ако и когато е възможно ще анонимизираме данните, което води до липсата на корелация с печелившия участник, респ. не съществува операция по обработване на лични данни.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

4. Да изпълним свои нормативни задължения като заплащане на данък върху предоставените награди на печелившите участници в промоционалните игри, съгласно ЗДДФЛ чрез събирането и обработването на ЕГН, ако и когато това е приложимо (в зависимост от стойността на наградата).

 

Също така, да изпълним свои задължения, свързани с предоставяне на информация и документация на надзорни органи и регулатори.

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.
5. Отговаряне на подадени от Вас молби, сигнали, жалби, предложения, включително при получаването на цялостна обратна връзка.

 

Както и за защита на наши права и законни интереси, свързани със съдебни и/или административни производства.

 

 

Обработването е необходимо за целите на легитимния интерес на Администратора.

Обработване е и във Ваш интерес, доколкото без него би невъзможен (доколкото става дума за обработването на данни при молби и искания) отговора на съответното Вашето искане.

6. Изпращане на информация по ел.път, свързана с нашите нови и актуални предложения. Обработването се извършва въз основа на Вашето ясното и недвусмислено съгласие за обработване на личните данни за посочените цели, свързани с маркетиране.

 

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

Кой има достъп до Вашата информация?

Фикосота зачита и пази поверителността на Вашите лични данни.

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

 

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;
 • Социални медии като Instagram, Facebook, без които кампанията би била невъзможна;
 • Маркетинг агенции;
 • Счетоводители и/или юристи;
 • Доставчици, които предоставят куриерски услуги;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

 

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и допустимите. Администраторът гарантира, че всички трети страни, пред които личните данни са доброволно разкрити, носят отговорност за поверителността и сигурността на данните в съответствие с настоящата информация, сключения с тях договор и приложимото законодателство.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе. Срокът за съхранение е между 1 /една/ и 5 /пет/ години от приключването на кампанията, в зависимост от това дали спечелената награда е под или над 100 лв. и следва да декларираме данък, съгласно ЗДДФЛ. Въпреки това, срокът може да бъде удължен, ако закон изисква това от нас или в случай на съдебен или друг вид спор – в този случай, е възможно да запазим личните Ви данни до окончателното му решаване.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, когато същите са приложими, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, които Фикосота обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на dpo@ficosota.com. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване. Срокът може да бъде удължен при наличие на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с допълнителен период от 2 месеца.

При упражняване на някое от описаните по-горе права, Администраторът на данни ще извърши идентификация с цел осигуряване на сигурност на участниците. В някои случаи, участниците не могат да бъдат идентифицирани, въз основа на данните, предоставени в заявлението. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като участник, Администраторът може да поиска допълнителни данни за идентификация и ако такава е невъзможна или данните не се предоставят, то може да не изпълни искането на този участник.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

В случай, че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:

гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10

За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати:

Йордан Чолаков

dpo@ficosota.com.

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В

ИГРАТА „B.YOND INSTAGRAM GIVEAWAY“ („Играта“)

Период: 29.04.2023 г. – 30.04.2023 г.

 

 1. Организатор

1.1 Играта се организира и осъществява от „Фикосота Фууд” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10 ЕИК: 127590277 (наричано по-долу за краткост „Организатор“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: https://byondsnack.com/promobg/. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на https://byondsnack.com/promobg/. Участниците поемат задължението да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е доброволно и не е обвързано с покупка.

1.5. Играта по настоящите Правила се състои от две условно обособени части – Игра 1 и Игра 2, всяка от които се подчинява изцяло на тези Правила, доколкото в тях не е предвидено нещо друго.

 1. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 29.04.2023 г. и продължава до 23:59 часа на 30.04.2023 г.

2.2. Играта се провежда единствено  на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

 1. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

3.2. Желаещите да участват в Играта следва да притежават свой публичен профил в Instagram.

 1. Механизъм за участие в Играта

4.1. В периода за провеждане на Играта, Организаторът ще публикува на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) постове и банери, свързани с Играта.

4.2. За да участва в Играта с награда термо чаша (Игра 1), всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

4.2.1. Да последва Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/); и

4.2.2. Да качи в своя личен профил story със снимка от зоната на B.Yond на събитието и да отбележи (тагне) Instagram профила на B.Yond – @b.yond_bulgaria.

4.3. За да участва в Играта с награда кашон с продукти B.Yond (Игра 2), всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

4.3.1 За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

4.3.2. Да последва Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/);

4.3.3. Да хареса публикацията; и

4.3.4. Да отбележи (тагне) свой приятел.

4.4. С участието си в Играта всеки участник декларира, че както действията му, така и качените снимки, не нарушават права на трети страни.

4.5. Публикуваното от участниците съдържание под формата на коментари и снимки  следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и други подобни. Организаторът си запазва правото да премахва такива коментари.

4.6. Снимките, качени за участие в Играта, могат да бъдат предварително подложени на редактиране/обработка, състояща се единствено и само в изсветляване, засилване на контраста, намаляване на цветовата наситеност. Промени, състоящи се във фотомонтаж, използване на филтри и/или специални приложения, които отдалечават крайния резултат от истинността, не се допускат.

4.7. С изпълнение на горепосочените стъпки, участниците се включват в тегленето за наградата, описана в т. 5.1 от настоящите Правила.

 1. Награди

5.1. Наградата в Игра 1 е JACK WOLFSKIN термо чаша KARIBA 0.5.

5.2. Наградата в Игра 2 е кашон с оризови бисквити B.Yond Sea Salt (1 брой). 

5.3За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

5.4. Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или други замени.

 1. Теглене и обявяване на печелившите. Получаване на наградата

6.1. Тегленето на печеливши ще се извърши след края на Играта, чрез специален софтуер, който на случаен принцип избира един измежду всички участници, изпълнили коректно всички стъпки по т.4.2, съответно т.4.3 от настоящите Правила. Тегленето ще се извърши на 25.04.2023 г.

6.2. Печелившите се обявяват на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/).

6.3. Всеки печеливш участник ще бъдат уведомен чрез лично съобщение в Instagram. Печелившият участник, в срок от 5 дни от получаването на съобщението, ще трябва да му отговори, като в отговора посочи на Организатора: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

6.4. В случай че спечелилият участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в петдневен срок, както е описано в т. 6.3 или не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България, или участникът не е намерен на предоставения адрес, или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелилия участник в Играта ще бъде прекратено, Организаторът ще извърши ново теглене по реда, посочен в настоящите Правила.

6.5. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, в срок до 20 работни дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската компания ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.6. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено от него, с нотариално заверено пълномощно, друго лице

 1. Ограничения на отговорността.Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) и възможността за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Играта.

7.2.  Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за предявени претенции, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра.

7.6 . Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.7. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са обвързващи. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране отговорността му.

7.8. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.9. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 1. Прекратяване на Играта

8.1 . Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Играта се обявява на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) , с което участието на лицата се прекратява автоматично.

 1. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на Играта е администратор на личните данни, които се предоставят при участие в Играта. Информация по отношение на обработването на лични данни, Организаторът предоставя чрез Политиката за поверителност за конкретната игра, представляваща Приложение № 1 към настоящите Правила.

9.2. С извършването на стъпките в т.4.2. участникът гарантира, че е запознат с Политиката за поверителност и се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на Играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, потребителското му име в Instagram ще бъде споделено в стори в профила на B.Yond.

9.3. Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора. Всички данни са защитени с конкретни технически и организационни мерки.

9.4. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на https://byondsnack.com/promobg/.

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

 1. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Играта Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

10.3. Тази игра не се администрира, подпомага или спонсорира от Instagram по никакъв начин.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Политика за поверителност

 

Настоящата Политика за поверителност описва вида на личните данни, които „Фикосота Фууд” ЕАД (по-надолу за краткост „Фикосота“ и/или „Администратор“ и/или „Ние“)  в качеството си на администратор на лични данни събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни.

Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.

 

Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика e всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

 „Администратор“ по смисъла на тази политика означава юридическото лице, което е определи целите и средствата за обработване на лични данни, респ. това е Фикосота.

“Обработване на лични данни” на Клиент е всяка операция с данни на клиента, в това число събиране, записване, структуриране, съхранение, промяна, използване, унищожаване и др. на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор. В конкретната кампания се допускат лица, които са навършили 18г.

Какви Ваши лични данни обработваме?

 

За целите на регистрация в кампанията не изискваме конкретни категории Ваши лични данни. Нужно е единствено да следвате стъпките, описани в т.4 от Правилата.

 

Ако сте печеливш участник и в зависимост от вида на наградата, личните данни, които можем да събирам и обработим във връзка с предоставянето на наградите са:

 • Имена – данните са ни нужни за целите на идентификация, доставка и/или изпълнение на нормативни задължения ;
 • Адрес за доставка – данните са ни нужни за целите на доставка;
 • Телефон – данните са ни нужни за целите на доставка;

 

Отказът за предоставяне на личните данни или отказът от разрешение за обработване на данните, прави невъзможно организирането и провеждането на промоционалната кампания, участието в  нея, както и получаването на наградата.

Администраторът на данни не взима решения, основаващи се единствено на автоматичната обработка на данните на участниците в промоционалната кампанията, включително чрез профилиране.

 

Ако за целите на получаване на наградата, ни предоставите данни на трето лице, ще изискаме от Вас и негов електронен адрес, на който ще се свържем с него за потвърждаването им.

За какви цели и на какво основание и обработваме Вашите лични данни?

Правното основание за обработване на данните за при участие в нашите промоционални игри е необходимостта от сключването или изпълнението на договор, по който Вие сте страна (договора, по силата на който се предоставя достъп до услугата, вкл. чрез приемане на официалните правила, респ. общи условия) или нашите легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, както е описано по-долу.

 

В други случаи е възможно да обработваме данните Ви с цел спазване наше законово задължение или въз основа на изрично и недвусмислено съгласие (за целите на ремаркетиране, когато такова се извършва), както следва:

 

  Цел Правно основание
1. Извършване на действия по заявяване на участие в провежданата промоционалната игра, регистрация в нея и приемане на условията й. (със следване на стъпките описани по-горе) Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

2. Ефективно да проведем и да администрираме промоционалната игра, в тази връзка да:

–          комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш участник, след като Ви верифицираме;

–          да Ви изпратим и/или предоставим лично наградата, предмет на промоционалната игра.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.
3. За установяване на самоличността Ви.

 

* Можем да обявим в сайта печелившите участници. Ако и когато е възможно ще анонимизираме данните, което води до липсата на корелация с печелившия участник, респ. не съществува операция по обработване на лични данни.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

4. Да изпълним свои нормативни задължения като заплащане на данък върху предоставените награди на печелившите участници в промоционалните игри, съгласно ЗДДФЛ чрез събирането и обработването на ЕГН, ако и когато това е приложимо (в зависимост от стойността на наградата).

 

Също така, да изпълним свои задължения, свързани с предоставяне на информация и документация на надзорни органи и регулатори.

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.
5. Отговаряне на подадени от Вас молби, сигнали, жалби, предложения, включително при получаването на цялостна обратна връзка.

 

Както и за защита на наши права и законни интереси, свързани със съдебни и/или административни производства.

 

 

Обработването е необходимо за целите на легитимния интерес на Администратора.

Обработване е и във Ваш интерес, доколкото без него би невъзможен (доколкото става дума за обработването на данни при молби и искания) отговора на съответното Вашето искане.

6. Изпращане на информация по ел.път, свързана с нашите нови и актуални предложения. Обработването се извършва въз основа на Вашето ясното и недвусмислено съгласие за обработване на личните данни за посочените цели, свързани с маркетиране.

 

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

Кой има достъп до Вашата информация?

Фикосота зачита и пази поверителността на Вашите лични данни.

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

 

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;
 • Социални медии като Instagram, Facebook, без които кампанията би била невъзможна;
 • Маркетинг агенции;
 • Счетоводители и/или юристи;
 • Доставчици, които предоставят куриерски услуги;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

 

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и допустимите. Администраторът гарантира, че всички трети страни, пред които личните данни са доброволно разкрити, носят отговорност за поверителността и сигурността на данните в съответствие с настоящата информация, сключения с тях договор и приложимото законодателство.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе. Срокът за съхранение е между 1 /една/ и 5 /пет/ години от приключването на кампанията, в зависимост от това дали спечелената награда е под или над 100 лв. и следва да декларираме данък, съгласно ЗДДФЛ. Въпреки това, срокът може да бъде удължен, ако закон изисква това от нас или в случай на съдебен или друг вид спор – в този случай, е възможно да запазим личните Ви данни до окончателното му решаване.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, когато същите са приложими, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, които Фикосота обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на dpo@ficosota.com. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване. Срокът може да бъде удължен при наличие на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с допълнителен период от 2 месеца.

При упражняване на някое от описаните по-горе права, Администраторът на данни ще извърши идентификация с цел осигуряване на сигурност на участниците. В някои случаи, участниците не могат да бъдат идентифицирани, въз основа на данните, предоставени в заявлението. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като участник, Администраторът може да поиска допълнителни данни за идентификация и ако такава е невъзможна или данните не се предоставят, то може да не изпълни искането на този участник.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

В случай, че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:

гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10

За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати:

Йордан Чолаков

dpo@ficosota.com.

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В

ИГРАТА „B.YOND INSTAGRAM GIVEAWAY“ („Играта“)

 

 

 1. Организатор

1.1 Играта се организира и осъществява от „Фикосота Фууд” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10 ЕИК: 127590277 (наричано по-долу за краткост „Организатор“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: https://byondsnack.com/. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на https://byondsnack.com/. Участниците поемат задължението да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е доброволно и не е обвързано с покупка.

 1. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 23.04.2023 г. и продължава до 23:59 часа на 24.04. 2023 г.

2.2. Играта се провежда единствено  на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

 1. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

3.2. Желаещите да участват в Играта следва да притежават свой публичен профил в Instagram.

 1. Механизъм за участие в Играта

4.1. В периода за провеждане на Играта, Организаторът ще публикува на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) постове и банери, свързани с Играта.

4.2. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

4.2.1. Да последва Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/);

4.2.2. Да качи в своя личен профил story със снимка от зоната на B.Yond на събитието и да отбележи (тагне) Instagram профила на B.Yond – @b.yond_bulgaria.

4.3. С участието си в Играта всеки участник декларира, че както действията му, така и качените снимки, не нарушават права на трети страни.

4.4. Публикуваното от участниците съдържание под формата на коментари и снимки  следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и други подобни. Организаторът си запазва правото да премахва такива коментари.

4.5. Снимките, качени за участие в Играта, могат да бъдат предварително подложени на редактиране/обработка, състояща се единствено и само в изсветляване, засилване на контраста, намаляване на цветовата наситеност. Промени, състоящи се във фотомонтаж, използване на филтри и/или специални приложения, които отдалечават крайния резултат от истинността, не се допускат.

4.6. С изпълнение на горепосочените стъпки, участниците се включват в тегленето за наградата, описана в т. 5.1 от настоящите Правила.

 1. Награди

5.1. Наградата в Играта е бутилка за вода PRIMUS Бутилка TrailBottle 0.8L Vacuum.

5.2. За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

5.3. Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или други замени.

 1. Теглене и обявяване на печелившите. Получаване на наградата.

6.1. Тегленето на печеливш ще се извърши след края на Играта, чрез специален софтуер, който на случаен принцип избира един измежду всички участници, изпълнили коректно всички стъпки по т.4.2 от настоящите Правила. Тегленето ще се извърши на 25.04.2023 г.

6.2. Печелившият се обявява на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/).

6.3. Печелившият участник ще бъдат уведомен чрез лично съобщение в Instagram. Печелившият участник, в срок от 5 дни от получаването на съобщението, ще трябва да му отговори, като в отговора посочи на Организатора: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

6.4. В случай че спечелилият участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в петдневен срок, както е описано в т. 6.3 или не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България, или участникът не е намерен на предоставения адрес, или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелилия участник в Играта ще бъде прекратено, Организаторът ще извърши ново теглене по реда, посочен в настоящите Правила.

6.5. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, в срок до 20 работни дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската компания ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.6. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено от него, с нотариално заверено пълномощно, друго лице

 1. Ограничения на отговорността.Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) и възможността за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Играта.

7.2.  Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за предявени претенции, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра.

7.6 . Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.7. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са обвързващи. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране отговорността му.

7.8. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.9. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 1. Прекратяване на Играта

8.1 . Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Играта се обявява на Instagram профила на B.Yond (https://www.instagram.com/b.yond_bulgaria/) , с което участието на лицата се прекратява автоматично.

 1. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на Играта е администратор на личните данни, които се предоставят при участие в Играта. Информация по отношение на обработването на лични данни, Организаторът предоставя чрез Политиката за поверителност за конкретната игра, представляваща Приложение № 1 към настоящите Правила.

9.2. С извършването на стъпките в т.4.2. участникът гарантира, че е запознат с Политиката за поверителност и се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на Играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, потребителското му име в Instagram ще бъде споделено в стори в профила на B.Yond.

9.3. Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора. Всички данни са защитени с конкретни технически и организационни мерки.

9.4. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на https://byondsnack.com/promobg/.

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

 1. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Играта Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

10.3. Тази игра не се администрира, подпомага или спонсорира от Instagram по никакъв начин.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Политика за поверителност

 

Настоящата Политика за поверителност описва вида на личните данни, които „Фикосота Фууд” ЕАД (по-надолу за краткост „Фикосота“ и/или „Администратор“ и/или „Ние“)  в качеството си на администратор на лични данни събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни.

Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.

 

Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика e всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

 „Администратор“ по смисъла на тази политика означава юридическото лице, което е определи целите и средствата за обработване на лични данни, респ. това е Фикосота.

“Обработване на лични данни” на Клиент е всяка операция с данни на клиента, в това число събиране, записване, структуриране, съхранение, промяна, използване, унищожаване и др. на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор. В конкретната кампания се допускат лица, които са навършили 18г.

Какви Ваши лични данни обработваме?

 

За целите на регистрация в кампанията не изискваме конкретни категории Ваши лични данни. Нужно е единствено да следвате стъпките, описани в т.4 от Правилата.

 

Ако сте печеливш участник и в зависимост от вида на наградата, личните данни, които можем да събирам и обработим във връзка с предоставянето на наградите са:

 • Имена – данните са ни нужни за целите на идентификация, доставка и/или изпълнение на нормативни задължения ;
 • Адрес за доставка – данните са ни нужни за целите на доставка;
 • Телефон – данните са ни нужни за целите на доставка;

 

Отказът за предоставяне на личните данни или отказът от разрешение за обработване на данните, прави невъзможно организирането и провеждането на промоционалната кампания, участието в  нея, както и получаването на наградата.

Администраторът на данни не взима решения, основаващи се единствено на автоматичната обработка на данните на участниците в промоционалната кампанията, включително чрез профилиране.

 

Ако за целите на получаване на наградата, ни предоставите данни на трето лице, ще изискаме от Вас и негов електронен адрес, на който ще се свържем с него за потвърждаването им.

За какви цели и на какво основание и обработваме Вашите лични данни?

Правното основание за обработване на данните за при участие в нашите промоционални игри е необходимостта от сключването или изпълнението на договор, по който Вие сте страна (договора, по силата на който се предоставя достъп до услугата, вкл. чрез приемане на официалните правила, респ. общи условия) или нашите легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, както е описано по-долу.

 

В други случаи е възможно да обработваме данните Ви с цел спазване наше законово задължение или въз основа на изрично и недвусмислено съгласие (за целите на ремаркетиране, когато такова се извършва), както следва:

 

  Цел Правно основание
1. Извършване на действия по заявяване на участие в провежданата промоционалната игра, регистрация в нея и приемане на условията й. (със следване на стъпките описани по-горе) Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

2. Ефективно да проведем и да администрираме промоционалната игра, в тази връзка да:

–          комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш участник, след като Ви верифицираме;

–          да Ви изпратим и/или предоставим лично наградата, предмет на промоционалната игра.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.
3. За установяване на самоличността Ви.

 

* Можем да обявим в сайта печелившите участници. Ако и когато е възможно ще анонимизираме данните, което води до липсата на корелация с печелившия участник, респ. не съществува операция по обработване на лични данни.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

4. Да изпълним свои нормативни задължения като заплащане на данък върху предоставените награди на печелившите участници в промоционалните игри, съгласно ЗДДФЛ чрез събирането и обработването на ЕГН, ако и когато това е приложимо (в зависимост от стойността на наградата).

 

Също така, да изпълним свои задължения, свързани с предоставяне на информация и документация на надзорни органи и регулатори.

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.
5. Отговаряне на подадени от Вас молби, сигнали, жалби, предложения, включително при получаването на цялостна обратна връзка.

 

Както и за защита на наши права и законни интереси, свързани със съдебни и/или административни производства.

 

 

Обработването е необходимо за целите на легитимния интерес на Администратора.

Обработване е и във Ваш интерес, доколкото без него би невъзможен (доколкото става дума за обработването на данни при молби и искания) отговора на съответното Вашето искане.

6. Изпращане на информация по ел.път, свързана с нашите нови и актуални предложения. Обработването се извършва въз основа на Вашето ясното и недвусмислено съгласие за обработване на личните данни за посочените цели, свързани с маркетиране.

 

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

Кой има достъп до Вашата информация?

Фикосота зачита и пази поверителността на Вашите лични данни.

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

 

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;
 • Социални медии като Instagram, Facebook, без които кампанията би била невъзможна;
 • Маркетинг агенции;
 • Счетоводители и/или юристи;
 • Доставчици, които предоставят куриерски услуги;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

 

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и допустимите. Администраторът гарантира, че всички трети страни, пред които личните данни са доброволно разкрити, носят отговорност за поверителността и сигурността на данните в съответствие с настоящата информация, сключения с тях договор и приложимото законодателство.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе. Срокът за съхранение е между 1 /една/ и 5 /пет/ години от приключването на кампанията, в зависимост от това дали спечелената награда е под или над 100 лв. и следва да декларираме данък, съгласно ЗДДФЛ. Въпреки това, срокът може да бъде удължен, ако закон изисква това от нас или в случай на съдебен или друг вид спор – в този случай, е възможно да запазим личните Ви данни до окончателното му решаване.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, когато същите са приложими, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, които Фикосота обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на dpo@ficosota.com. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване. Срокът може да бъде удължен при наличие на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с допълнителен период от 2 месеца.

При упражняване на някое от описаните по-горе права, Администраторът на данни ще извърши идентификация с цел осигуряване на сигурност на участниците. В някои случаи, участниците не могат да бъдат идентифицирани, въз основа на данните, предоставени в заявлението. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като участник, Администраторът може да поиска допълнителни данни за идентификация и ако такава е невъзможна или данните не се предоставят, то може да не изпълни искането на този участник.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

В случай, че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:

гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10

За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати:

Йордан Чолаков

dpo@ficosota.com.